פתרונות

כאן לרשום סוגי פתרונות שאנו עוסקים בהם (בשפת הצרכים).